Lauaxeta euskaltegia

Calle Iparbide 6,  48991  Getxo

Teléfono 944304734