Tramiteak

DIRULAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIORAKO ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEENTZAT

Kudeaketa Unitatea

GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena

Oinarrien helburua dirulaguntzak arautzea da, udal aurrekontuetan ezarritako mugen barruan, Getxoko udalerrian jarduerak egiten dituzten pertsona juridikoei, edo getxotarrei Gizarte-kohesioaren arloan hura osatzen duten edozein sektoretan:

- Sentsibilizazioa eta heziketa gizartea eraldatzeko
- Haurrak eta gazteak
- Zahartze aktiboa
- Balioetan heztea
- Adikzioen prebentzioa
- Gizarte Zerbitzuak

Edo zeharkako beste politika batzuetatik jarduten dutenak:

- Berdintasuna
- Kulturartekotasuna
- Aniztasun funtzionala
- Belaunaldi-aniztasuna
- Aniztasun afektibo-sexuala
- Elkartasuna

Eskakizunak

Dirulaguntza hauen hartzaileak honako hauek dira: irabazi-asmorik ez duten erakunde, elkarte edo fundazioak (aurrerantzean, erakundeak), gutxienez urtebeteko antzinatasunarekin dagokien erregistro publikoan erakunde gisa erregistratuta daudenak, Getxoko udalerrian jarduerak egiten dituztenak eta/edo getxotarrei zuzenduta daudenak Gizarte-kohesioaren esparruan.

Ezin izango dira dirulaguntza hauen onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, ez sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik zigor administratibo edo penala betetzen ari diren erakundeak, ez Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera ebazpen honetan aurreikusitako laguntzak jasotzeko debekuarekin zigortuta daudenak.

Dokumentazioa

a) Eskaera normalizatua (I eranskina).
b) Eskatzailearen NAN / AIZren fotokopia.
c) Erakundearen IFKren fotokopia, erakunde juridikoa baldin bada.
d) Erakundearen estatutuen fotokopia.
e) Eusko Jaurlaritzako Erakundeen Erregistroko edo/eta Udal Erregistroko edo dagokion Erregistroko inskripzio-ziurtagiriaren fotokopia.
f) 3.000 €-tik gorako zenbatekoa duten eskabideen kasuan, Bizkaiko Foru Ogasunak edo foru- edo estatu-mailako beste edozein Ogasun Publikok eta Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria, Bizkaiko Foru Ogasunarekin edo foru- edo estatu-mailako beste edozein Ogasun Publikorekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena. Ziurtagiria ofizioz eskatuko da, erakunde eskatzaileak horren aurka egiten ez badu.
g) Udalak ofizioz egiaztatuko du erakunde eskatzaileak ez duela inolako zerga-zorrik harekin.
h) 1. lerroan, erakundeari buruzko datuak (II eranskina).
i) 2. lerroan, erakundearen proiektua (III eranskina).
Proiektua III eranskinean emandako formatuan baino ez da entregatuko, eta ez du 30 orrialde baino gehiago izango (A4, alde batean, lerroartean 1,5 eta Arial 12 iturriarekin). Adierazitako luzera gainditzen duten orriak ez dira ez irakurriko ez baloratuko.
j) Udalak, kasu zehatz bakoitza kontuan hartuta, beste edozein agiri osagarri eskatu ahal izango dio erakunde eskatzaileari.

Eskaeraren aurreko bi urteetan Udalaren eskutik antzeko dirulaguntza jaso duten erakundeek ez dituzte dokumentuak berriro aurkeztu beharko, aldaketarik izan ez badute, behinik behin, baina eskaeran egoeraren berri eman beharko dute.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

AEB

Administrazio Elektroniko Bulegoa (ONA edo NAN elektronikoa)
Tramitazioa

Aurrez aurre

HAB Areeta/Romo (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 466 00 00 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta (aurretiko hitzorduarekin)
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Hitzordua eskatu beharko da 94 466 00 00 telefonoaren bidez (08:00etatik 15:00etara, astelehenetik ostiralera) edo Aurreko hitzordua

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Telefono arreta-zerbitzua
Informazioa

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660000

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

Hiru (3) hilabete, eskabideak aurkezteko ezarri den epea amaitu denetik zenbatzen hasita.

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Dirulaguntzaren eskaera ezestea.

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

GETXO UDALERRIKO GIZARTE KOHESIOAN LAN EGITEN DUTEN ERAKUNDEEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA ETA OINARRIAK 2021eko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia.pdf

Erantsitako agiriak

Gizarte-Kohesioaren dirulaguntza eskaera (I eranskina) DN.531 Anexo I Solicitud de subvencion de Cohesion Social.doc

Erakundeari buruzko datuak (II eranskina) DN.532 Anexo II Datos relativos a la entidad - Cohesion Social.doc

Erakundearen proiektua (III eranskina) DN.533 Anexo III Proyecto de la entidad - Cohesion Social.doc

Memoria Gizarte-Kohesiorako dirulaguntza justifikatzeko (IV eranskina) DN.534 Anexo IV Memoria justificativa de subvencion para Cohesion Social.doc

Egindako proiektu edo jardueraren memoria zehatza (V eranskina) DN.535 Anexo V Memoria detallada del proyecto o actividad - Cohesion Social.doc

Bilatu