Tramiteak


GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZA

Kudeaketa Unitatea


GIZARTE ZERBITZUAK

Deskribapena


Aldirokoa ez den prestazio ekonomikoa. Gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu zehatzei (arruntak edo apartekoak) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez daukaten pertsonen beharrizanak asetzeko ematen da. Diru-laguntza izaera du. Beraz, aurrekontuari loturik dago

Eskakizunak


- Erroldatuta egotea eta laguntza eskatzen den udalerrian bizilekua izatea, eta erroldatuta egotea eta bizitokia izatea Euskadiko Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan eskaera aurkeztutako data baino sei hilabete lehenago gutxienez.
- Bizikidetzako unitate bat eraikitzea eskaera aurkeztutako data baino urtebete lehenago gutxienez.
- Etxebizitzako prestazio osagarriaren hartzaileak ez izatea, gizarte-larrialdietarako laguntzak 3. artikuluaren b) eta c) ataletan jasotako gastuak estaltzeko eskatzen badira salbu
- 18 urte beteta izatea.
- Bere bizikidetza-unitateko kide diren pertsonei eragiten dien Dekretu honetako 3. artikuluan jasotako gastu zehatzei aurre egiteko behar besteko baliabiderik ez izatea.
- Gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren urteko kopurua baino lau bider handiagoko balioa duen ondarerik ez izatea.
- Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saileko Etxebide zerbitzuan izena emanda egotea edo zerbitzu horretan alokatzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa izen-ematea eskatzea, gizarte-larrialdietarako laguntzak alokairuko gastuak estaltzeko bideratzen diren kasuetan.
- Pertsona eskatzailearen bizikidetza-unitateko kide den edozein pertsonaren eta pertsona alokatzailearen artean ez egotea hirugarren mailarainoko odoleko ahaidetasunik.
- Gizarte-larrialdietarako Laguntzak emateko Irizpideei buruzko udal-araudia jasotzea dakarren beste edozein baldintza.

Dokumentazioa


- Pertsona eskatzailearen eta bizikidetza-unitateko 14 urteko edo zaharragoko gainerako pertsonen identitateen egiaztagiriaren fotokopia.
- Familia-liburuaren fotokopia edo, hala badagokio, zaintza eta babespea edo tutoretza egiaztatzen duten agiriak.
- Tratu txarrak egiaztatzeko, dagokion ebazpen judizialaren edo Ministerio Fiskalaren txostenaren fotokopia aurkeztu behar da eta, babes-agindua ematen den bitartean, salatzailea genero-indarkeriaren biktima dela adierazten duten zantzuak izan behar ditu dokumentu horrek.
- Ezkontzaren antzeko harreman iraunkorren kasuan, haiek honako era honetan egiaztatuko dira: Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiriaren bidez eta, halakorik ezean, bikotekideen erantzukizunezko adierazpenaren bidez, edo izatezko bizikidetza egiaztatzen duen ebazpen judizialaren kopia konpultsatuaren bidez
- Banantze, dibortzio edo ezkontza deuseztasuneko kasuan, dagokion ebazpenaren fotokopia eta izatezko elkartzea etetearen kasuan, elkartze horren izen-ematearen baliogabetzea egiaztatzen duen erregistroko ziurtagiria edo, hala badagokio, izatezko bizikidetza eteten dela dioen bikotekideen erantzukizunezko adierazpena
- Euskal taldeetako kideen kasuan, Espainiatik at bizitzen izandako denboraren kontsul-ziurtagiriak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi dela dioen azken administrazio- ziurtagiria ere, eta azken hori izan ezean, bertan bizi dela egiazta dezakeen beste edozein agiri.
- Pertsona eskatzaileak errefuxiatu izaera duenean aurkeztu beharko du: nortasun-agiria, izaera hori jada aitortuta duenean, eta, hura izapidetze.egoeran dagoenean haren eskaera eta, hala badagokio, eskaera hori izapidera onartu dela dioen egiaztagiria
- Pertsona eskatzaileak herrigabe izaera duenean, izaera hori aitortzen duela egiaztatzen duen txartela aurkeztu beharko du
- Pertsona eskatzaileak babes subsidiariorako eskubidea duenean, horrekin batera egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. Babes subsidiario hori urriaren 30eko 12/2009 Legean jasotzen da, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen duena.
- Erabateko zurztasun-egoeran dauden 18 urte baino gutxiagoko adin txikikoen kasuan, egoera hori egiaztatzen duten agiriak.
Gizarte-larrialdietarako laguntzak alokairuko gastuak estaltzeko bideratzen direnean:
- Etxebizitza-gastuak edo ohiko ostatua egiaztatzen dituzten agiriak
- Etxebizitza edo ostatuko pertsona alokatzailearekin edo bere familia-unitateko edozein kideekin familia-loturarik ez dagoela dioen erantzukizunezko adierazpena, 5.1.h) artikuluan aurreikusitakoaren arabera
- Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saileko Etxebide zerbitzuan izena emanda dagoela edo zerbitzu horretan alokatzeko etxebizitzaren eskatzaile gisa izen-ematea eskatuta duela dioen egiaztagiria, izen-emate hori exijitu daitekeen hipotesietan.
- Etxebizitza jabetzan edo bere gozamenerako ez duela dioen erantzukizunezko adierazpena.
- Etxebizitza alokairuan edo jabetzan ez duela dioen erantzukizunezko adierazpena babes publikoko etxebizitza-motaren bat barne eskaera-unean indarrean dagoen legerian aurreikusitako baldintzetan.

Gizarte-larrialdietarako laguntzak etxebizitzako alokairutako edo ohiko ostatutakoak ez diren beste gastu batzuk estaltzeko bideratzen diren kasuetan:
- Gizarte-larrialdirako egoeraren aurretik hartutako kredituen interes eta amortizaziotik sortutako gastuen egiaztagiriak, etxebizitza edo ohiko ostatuaren erosketaren ondorioz.
- Hiri- eta landa-izaerako higiezinei buruzko energia, ur, estolderia, zabor eta zergen gastuen egiaztagiriak.
- Beharrezko gastuen frogagiriak (aurrekontuak edo fakturak, hala badagokio) etxebizitza edo ohiko ostatuaren bizigarritasunerako eta oinarrizko ekipamendurako artikuluarekin bat etorriz.
- Laguntza eskatzen den oinarrizko beharrei lotutako gastuen egiaztagiriak (aurrekontuak edo fakturak, hala badagokio).
- Helburu berbererako bideratutako edozein prestazio ekonomikoaren eskaeraren, ematearen edo ukatzearen egiaztagiria.
- Eskaera aurkezten den hilabeteari dagokion diru-sarreren edo etekinen erantzukizunezko adierazpena, bai eta bizikidetza-unitateko kide guztien ondarearena ere.
-Hala dagokionean, pertsona eskatzaileari espedientean sartzea egokiak iruditzen zaizkion agiriak.
-Hala dagokionean, Administrazioari egokiak iruditzen zaizkion beste agiri batzuk eskatzea baldintzak betearazten direla egiaztatzeko xedez.

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


Aurrez aurre

Gizarte Zerbitzuetako Arloa - Bulego Nagusia


Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urgull k. z/g

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

E-maila:gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Andra Mari)


Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Urduñako Mendatea kalea 16

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48993

E-maila:gizartez@getxo.eus

Gizarte Zerbitzuetako Arloa (Romo – Areeta)


Tramitazioa \ Dokumentazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Monte Gorbea Kalea,10 (Gobelaurreko kantoia)

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena:Romo

Posta kodea:48930

E-maila:gizartez@getxo.eus

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko


Hirurogei egun

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak


Eskaera ezestea

Baliabideak


Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia


4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, gizarte larrialdietarako laguntzei buruzkoa decreto 4-2011, de 18 de enero de AES.pdf

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena 16-2017 Dekretua.pdf

Eusko Jaurlaritzako 2022ko Agindua 2022ko GLL Agindua.pdf

Getxoko Udalean 2023ko Gizarte Larrialdietarako Laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak eta laguntzak emateko irizpideak 2023ko GLL oinarriak.pdf

Batera bizi diren familiako kide guztientzako gizarte-larrialdiko laguntzaren eskariarekin batera aurkeztu beharreko agiriak Documentación a adjuntar.pdf

Erantsitako agiriak


Gizarte Zerbitzurako banku dokumentazioa. Prestazio ekonomikoak DN.223 Documentacion bancaria para Servicios Sociales. Prestaciones economicas.doc

Banku helbideratzeko orria Gizarte Zerbitzuetarako. Prestazio ekonomikoak DN.316 Hoja de domiciliacion bancaria para Servicios Sociales. Prestaciones economicas.doc

Informazioa datuak kontsultatu eta egiaztatzeari buruz - Gizarte larrialdietarako laguntzak DN.339 Consulta y verificacion de datos - AES.doc

Ordezkatzeko baimena ematea (Gizarte-Kohesioa). Prestazio ekonomikoak DN.410 Otorgamiento de representacion (Cohesion Social). Prestaciones economicas.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Jatorrizko herriko higiezinak DN.426 Declaracion responsable para SS - Bienes del pais de origen.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Diru-sarrerak DN.427 Declaracion responsable para SS - Ingresos.doc

Zirutagiria Gizarte Zerbitzuetarako - Erkidegoaren Administrazioa DN.428 Certificado para SS - Administración de la Comunidad.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Enplegatzailea DN.430 Declaracion responsable para SS - Empleador.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Langilea DN.429 Declaracion responsable para SS - Empleado.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Etxebizitza-errentaria DN.431 Declaracion responsable para SS - Arrendatario de vivienda.doc

Erantzukizunpeko aitorpena Gizarte Zerbitzuetarako - Izatezko bikotea DN.432 Declaracion responsable para SS - Pareja de hecho.doc

Gizarte-larrialdirako laguntzen justifikazioa DN.555 Justificacion de las ayudas de emergencia social.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +