Tramiteak


OBREN ELEMENTU OSAGARRIETARAKO LIZENTZIA, GUNE ETA BIDE PUBLIKOETAN

Kudeaketa Unitatea


Hirigintza

Deskribapena


Obrak egiteko behar diren elementu eta instalazio osagarriak (garabiak, hesiak, aldamioak, toberak, zuloak…) eremu eta bide publikoetan jartzea.
IZAPIDEAK
Dagokien esku-hartze erregimena prozedura erraztua da, salbu obrek galtzada hartzen badute edo oinezkoentzako aukerako pasabide bat jarri behar bada, kasu horietan prozedura arrunta medio bideratu behar baitira

Eskakizunak


Obra nagusia egiteko ahalmena ematen duen titulua
Era horretako baimenak eskuratzeko ezinbestekoa da elementu osagarri horiek barne hartzen dituen obra nagusia egiteko ahalmena ematen duen titulua edukitzea

Dokumentazioa


1. Dokumentazio orokorra
1.1. Dagokion eskariaren inprimaki normalizatua: prozedura erraztua edo arrunta.
1.2. Eskatzaile, sustatzaile edo ordezkariaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioa eta ordezkaritzaren ziurtagiria.
2. Dokumentazio espezifikoa:
2.1. Eremu publikoa hartzen denean, galtzada hartu behar ez bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbiderik jarri behar ez bada:
- Eremu publikoaren gaur egungo planoa, udal-kartografia oinarri hartuta eta honako hauek adierazita: espaloia, galtzada, aparkalekua, kutxatilak, argi publikoak, lorategiak, zuhaitzak, eserlekuak, hondakin-edukiontziak…; funtsean, eragin-eremuko hiri-elementu guztiak.
- Aurreikusitako instalazioen planoa, udal-kartografia oinarri hartuta: edukiontzia, bilketa-tokia, makineria, obra-etxola, aldamioa, hesiak, garabia edo/eta karga-jasogailua… Hala badagokie, oinezkoentzako aukerako ibilbideak jarri behar dira, baita edukiontzietarako aukerako kokaguneak ere, betiere kutxatilak libre utzita.
- Memoria: batetik, adierazteko zenbateko eremu publikoa hartuko den (azalera) eta zenbateko epean; eta bestetik, eragin-eremuko hiri-elementuen aldaketak justifikatzeko.
2.2. Erabilera eta jabari pribatu edo publikoko eremuetan aldamioak instalatzen direnean, galtzada hartu behar ez bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbiderik jarri behar ez bada:
- Emandako obra-baimenaren fotokopia.
- Kokapena: jarduera gauzatu nahi den eraikina, lursaila, lokala… non dagoen azaltzea, Udalaren kale-izendegiaren (edo udal-kartografiaren) plano, krokis edo fotokopia batean.
- Hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea.
- Aldamioa jartzeko proiektua, goi-mailako teknikari batek izenpetua eta dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsia. Proiektuan honako hauek zehaztu behar dira: aldamio mota eta aldamioaren ezaugarriak, muntatze- eta desmuntatze-lanak teknikari batek ikuskatuko dituenaren bermea, oinplanoaren eta ebakiduraren planoak, irisgarritasunari buruzko 68/200 Dekretua betetzen denaren justifikazioa, seinaleak, hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea, aldamioa muntatzeko eta desmuntatzeko egunak...
2.3. Obretako garabiak eta/edo karga-jasogailuak eremu publikoan instalatzen direnean, galtzada hartu behar ez bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbiderik jarri behar ez bada:
- Emandako obra-baimenaren fotokopia.
- Kokapena: jarduera gauzatu nahi den eraikina, lursaila, lokala… non dagoen azaltzea, Udalaren kale-izendegiaren (edo udal-kartografiaren) plano, krokis edo fotokopia batean.
- Hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea.
- Garabia jarri behar izanez gero, lursailaren erresistentzia-ziurtagiria, goi-mailako teknikari batek sinatua.
- Garabia edo karga-jasogailua instalatuko duen enpresaren ziurtagiria, behar bezala instalatuko dela ziurtatzen duena.
- Instalazio-asegurua.
- Garabiaren edo karga-jasogailuaren kokapenaren planoa, eskalan eta udal-kartografia oinarri hartuta, proiektua egin duen goi-mailako teknikariak edo obra-zuzendariak izenpetua; garabiaren kasuan, planoan besoaren ekortze-eremua adierazi behar da.
2.4. Eremu publikoa hartzen denean, galtzada ere hartu behar bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbideren bat jarri behar bada:
- Eremu publikoaren gaur egungo planoa, udal-kartografia oinarri hartuta eta honako hauek adierazita: espaloia, galtzada, aparkalekua, kutxatilak, argi publikoak, lorategiak, zuhaitzak, eserlekuak, hondakin-edukiontziak…; funtsean, eragin-eremuko hiri-elementu guztiak.
- Aurreikusitako instalazioen planoa, udal-kartografia oinarri hartuta: edukiontzia, bilketa-tokia, makineria, obra-etxola, aldamioa, hesiak, garabia edo/eta karga-jasogailua… Hala badagokie, oinezkoentzako aukerako ibilbideak jarri behar dira, baita edukiontzietarako aukerako kokaguneak ere, betiere kutxatilak libre utzita.
- Memoria: batetik, adierazteko zenbateko eremu publikoa hartuko den (azalera) eta zenbat denboran; eta bestetik, eragin-eremuko hiri-elementuen aldaketak justifikatzeko.
2.5. Aldamioak eremu publikoan instalatzen direnean, galtzada ere hartu behar bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbideren bat jarri behar bada:
- Emandako obra-baimenaren fotokopia.
- Kokapena: aldamioa non jarriko den azaltzea, Udalaren kale-izendegiaren (edo udal-kartografiaren) plano, krokis edo fotokopia batean.
- Hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea.
- Aldamioa jartzeko proiektua, goi-mailako teknikari batek izenpetua eta dagokion elkargo ofizialak ikus-onetsia. Proiektuan honako hauek zehaztu behar dira: aldamio mota eta aldamioaren ezaugarriak, muntatze- eta desmuntatze-lanak teknikari batek ikuskatuko dituenaren bermea, oinplanoaren eta ebakiduraren planoak, irisgarritasunari buruzko 68/200 Dekretua betetzen denaren justifikazioa, seinaleak, hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea, aldamioa muntatzeko eta desmuntatzeko egunak...
2.6. Obretako garabiak eta/edo karga-jasogailuak eremu publikoan instalatzen direnean, galtzada ere hartu behar bada edo oinezkoentzako aukerako ibilbideren bat jarri behar bada:
- Emandako obra-baimenaren fotokopia.
- Kokapena: garabia eta/edo karga-jasogailua non jarriko den azaltzea, Udalaren kale-izendegiaren (edo udal-kartografiaren) plano, krokis edo fotokopia batean.
- Hartuko den eremu publikoaren azalera eta hartzea aurreikusitako epea.
- Lursailaren erresistentzia-ziurtagiria, goi-mailako teknikari batek sinatua.
- Garabia edo karga-jasogailua instalatuko duen enpresaren ziurtagiria, behar bezala instalatuko dela ziurtatzen duena.
- Instalazio-asegurua.
- Garabiaren edo karga-jasogailuaren kokapenaren planoa, udal-kartografia oinarri hartuta, proiektua egin duen goi-mailako teknikariak edo obra-zuzendariak izenpetua; garabiaren kasuan, planoan besoaren ekortze-eremua adierazi behar da

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


Aurrez aurre

HAB Areeta/Romo

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Areeta

Posta kodea:48930

Telefonoa:944660266

E-maila:hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

Telefonoa:944660366

E-maila:hab.algorta@getxo.eus

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko


Hiru hilabete dira ohiko prozeduran obra-lizentzia emateko espedientea izapidetzeko eta ebazteko epea, eta hilabete, prozedura sinplifikatuan

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak


Epe horretako berariazko ebazpena ez emateak ezeste-ondorioak ditu, udalaren jabari publikoaren okupazioa izateagatik

Baliabideak


Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia


2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa 2-2006 Legea.pdf

Ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua. Tokiko Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia RD 1372-1986.pdf

2/2008 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 20koa, Lurzoruaren Legearen Testu Bategina onartzen duena Real Decreto Legislativo 2-2008, de 20 de junio, Texto Refundido Ley de Suelo.pdf

Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubideari buruzko Oinarriak arautzen dituena L 7-1985.pdf

Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako egintzei buruzko udal ordenantza normativa_eu.htm

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Hirigintza Zerbitzuen eta Obra Lizentzien Tasa arautzen duen ordenantza fiskala normativa_eu.htm

Udal herri jabaria atzemateagatiko tasen zerga Ordenantza Araupetzailea normativa_eu.htm

Herri Administrazioen Administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legea Ley 39-2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común AAPP.pdf

Erantsitako agiriak


Obrak eta jarduerak gauzatzeko eskaera DN.269 Solicitud para realizacion de obras y actividades.doc

Bide publikoan edukiontzia jartzeko eskaera DN.273 Solicitud para instalación de contenedor en vía pública.doc

Obra eta jarduerak gauzatzeko borondatezko ordezkaritza ematea DN.272 Otorgamiento representacion voluntaria obras actividades.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +