Printzipioak eta helburuak

Estrategiaren helburu orokorra da kultura-aniztasunaren, herritarren gizarteratzearen eta bazterkeriaren aurkako borrokaren balioekin konprometituriko pertsonen eta erakundeen Sarea sortzea, dinamizatzea eta finkatzea, udalerriko gizarte kohesioa hobetzen laguntzeko.

Getxo Antirumores

Getxo Zurrumurrurik Ez

2013. urtean, Udaleko Immigrazio eta Kultura-artekotasuneko Unitateak gizartea sentsibilizatzeko Getxo Zurrumurrurik Ez izeneko estrategia bultzatu zuen eta, beraz, orduan indarrean zegoen Legegintzaldiko Planean agindutakoari eman zaio erantzuna (Ekintza: Zurrumurruen aurkako agenteen tokiko programa garatzea, ildo bereko –Euskal Herriko, Estatuko eta Europako eremuak- beste tokiko ekintza batzuekin koordinatuz.

Estrategiaren helburu orokorra da kultura-aniztasunaren, herritarren gizarteratzearen eta bazterkeriaren aurkako borrokaren balioekin konprometituriko pertsonen eta erakundeen Sarea sortzea, dinamizatzea eta finkatzea, udalerriko gizarte kohesioa hobetzen laguntzeko.

Zehazkiago, eraldaketarako estrategia da, herritar kritikoak, sentsibilizatuak eta jabetuak sortzeko eta aldaketarako prozesu orokorra sustatzeko pertsonekin eta pertsonen aldetik, hain zuzen ere aniztasunak gizarte garaikideetan dakartzan erronka eta dimentsio ugarien aurrean eginkizun aktiboa bete dezan (kultura-aniztasuna eta arrazismoaren kontrako borroka dira abiapuntua, baina hainbat arlorekin lotuta: genero-ikuspegia, gizarteratzea, aniztasun funtzionala, aniztasun erlijiosoa, sexu-orientazioa, belaunaldien arteko orientazioa... Izan ere, arlo horietako estereotipo negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru faltsuek desberdintasuna eta gizarte-zatiketa eragin ditzakete).

Printzipioak

untsezko bi ideia ditu oinarri ZURRUMURRURIK EZ ESTRATEGIAK.

  • Gure gizartean badira etorkinen eta kultura-aniztasunaren inguruko estereotipo negatiboak, aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak. Osagai subjektibo horiek oztopo dira hainbat kultur jatorritako auzokideek elkarrekin jarduteko.
  • Norbanakoak eraldatzeko eta hobetzeko ahalmena du bere eguneroko harremanen eremuan, diskurtsoaren zigorgabetasuneko guneak eta aurreiritziak eta jarrera xenofoboak eta arrazistak murrizteko eta desagerrarazteko.

Helburuak

Getxoko Udalaren kultura-artekotasunerako politikaren baitan kokatzen da ZURRUMURRURIK EZ ESTRATEGIA, eta berariazko xede hauek ditu:

  • Immigrazio eta Kultura-artekotasunaren gaineko estereotipo negatiboak, aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak identifikatzea Getxon, betiere Euskal Herrian, Estatuan eta nazioartean dauden gainerako egoerekiko erlazioa ahaztu barik.
  • Estereotipo faltsuen ezaugarriak eta eratzeko eta zabaltzeko bideak osotasunean aztertzea, horiei aurre egiteko datu objektiboak eta argudioak dituzten txostenak egiteko.
  • Zurrumurruen Aurkako Sarea eraikitzea, helburuekin bat datozen eta Getxoko mugimenduan parte-hartze handia izango duten gizarte eragileen taldea (udala; gizarte, kultur eta kirol erakundeak; ekonomia eta gizarte eragileak; norbanakoak, etab.).
  • Sarearekin bat egin nahi duten pertsona eta erakunde guztiak zurrumurruen aurkako agente gisa gaitzea, jabearaztea eta aitortzea, betiere trebetasun komunikatiboen eta afektiboen errealitatea eta garapena abiapuntutzat hartuta.
  • Epe luzerako sentsibilizazio eta gizarte eta komunikazio arloko eraginerako estrategia bultzatzea saretik.
  • Itunak ezartzea eta ekintzak sustatzea Euskal Herriko, Estatuko edo nazioarteko zurrumurruen aurkako beste ekimen batzuekin edo antzekoekin koordinatuta.
  • Erakundeek aniztasunaren, kultura-aniztasunaren arteko bizikidetzaren eta bazterkeriaren aurrezaintzaren arloan duten iritzia argi ikusaraztea.
  • Erakundeek eta pertsonek Zurrumurrurik Ez Estrategiaren oinarrizko balioekin bat egitea sustatzea.

* Oharra: Sentsibilizazio-estrategiaz dihardugunean, eta Ge txon proiektu hau gauza tzea eragin duen logikan hobeto koka tze aldera, gogora ekarri nahi dugu Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Espainiako Behatokiak (OBERAXE)2 sen tsibilizazioa defini tzeko emandako azalpena: Per tsonen eta taldeen ideietan, per tzepzioetan, estereotipoetan eta kon tzeptuetan eragitea helburu duen ekin tza-mul - tzoa, gure gizarteko jardunbide indibidual eta kolektiboetan jarrera-aldaketa bul tza tzea xede hartuta. Per tsona ba tzuek, beste ba tzuei informazioa emanez eta parte-har tzearen bidez, beste per - tsona ba tzuengan duten eraginaren emai tza da.  Iturria: OBERAXE: Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. PDF  2009, Madrid. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

inmigración e interculturalidad

Inmigrazioa eta interkulturalitatea

Urgull kalea (Bigarren soilarua)
48991 Algorta

Telefonoa: 94 466 01 51
Posta elektronikoa: interculturalidad@getxo.eus